electronic-locking-solutions GIẢI PHÁP KHÓA ĐIỆN TỬ
Khóa điện tử cung cấp những tính năng bổ sung mấ hệ thống kiểm soát vấ ra truyền thống không hoàn toàn đáp ứng hết. Khóa điện tử cũng cung cấp cơ hội tối ưu hóa thiết kế an ninh cho những khu vực cần bảo vệ nhưng vẫn đảm bảo giải pháp hiệu quả cao về mặt chi phí.

Khóa điện tử có khả năng tích hợp liền mạch với hệ thống kiểm soát vào ra như một giải pháp hoàn chỉnh, phù hợp tất cả các loại cửa, các loại tủ vấ các yêu cầu lưu trữ khác.