csr-bgr CSR
“Một Công ty sẽ không có linh hồn nếu tất cả chỉ vì lợi nhuận. Chúng ta phải chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt với những người kém may mắn và dễ tổn thương.”
- Giám đốc điều hành tập đoàn, Toby Koh